Zypern (Lara Bay)

03.07.2019 - Lara Bay auf der Halbinsel Akamas auf Zypern.